اعضای تشکیل دهنده جرثقیل برجی

بازوي حمال: وظيفه ليفت کردن و حمل اجسام را برعهده دارد.
بازوي متعادل کننده: وظيفه تعادل جرثقيل در حالت مختلف را بر عهده دارد.
کابلهاي مهار و تقويت: وظيفه اتصال بين بازوي تعادل و بازوي حمال را بر عهده دارد. البته در تعدادي از اين جرثقيلها بازوي متعادل کننده وجود ندارد اما وزنه تعادل در قسمت پايين جرثقيل با استفاده از کابلهاي محکم به بازوي حمال وصل است.
ارابه حرکت افقي در زير بازوي حمال(Trollry)
جعبه تعادل(counter wight) : که وظيفه تعادل با بازوي حمال را بر عهده دارد. قابل ذکر است که اين جعبه معمولا از جنس بتن مي باشد و وزني بين ???? تا ?? تن را دارد و قابليت حرکت ريلي بر رروي بازوي تعادل را دارد.
چرخ دنده هاي حرکت دوراني افقي بازو
چرخ دنده هاي حرکت قائم بازو
اتاق کنترل(control center)
کابل درام (drum) که مخصوص کنترل از سنتر به محل چنگ است.
پايه هاي تامين ارتفاع (معمولا ? پايه يا ? پايه)
آسانسور تامين ارتفاع
سکوي تقويت پايه ها: که بر طبق آئين نامه Din که يکي از معتبر ترين آئين نامه در زمينه کار با جرثقيل هاست سکو مي بايست از بتن مسلح باشد و ابعاد آن ???×??× ?? مي باشد.
تعداد زيادي شبکه (section) که معمولا در اندازه هاي ? متري است اعضاي جرثقيل را تشکيل مي دهد. ماکسيمم ارتفاع يک تاورکرين پتن در هنگام انجام کار طبق آيين نامه ??? فوت يا ?? متر مي باشد.
البته مي توان با استفاده از وصل کردن جرثقيل به ساختمان در حال ساخت قابليت مرتفع شدن را تا حد زيادي افزايش داد. ظرفيت در اين مدل جرثقيلها در حالت هاي مختلف است ماکسيمم ظريفيت آنها ?q.8 t/m است که البته هر چه بار نزديکتر به center باشد ظرفيت بيشتر مي شود. به عنوان مثال اگر فاصله محموله از center 30 متر يا ft100 باشد جرثقيل مي تواند حداکثر ???? را بلند کند.