اهمیت ایمنی بویلر و دیگ روغن داغ

مبحث ایمنی در بویلر و دیگ روغنداغ (روغن داغ) از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد چرا که کوچکترین اشتباه و کوتاهی در این زمینه سبب بروز تلفات مالی و جانی برای کارفرما خواهد شد.

دیگ روغن داغ طرح عمودي (بویلر روغن "داغ")
در سیستم سیرکوله روغن داغ در یک دیگ ،بویلر یا هیتر روغن نصب تجهیزات کنترل کننده جریان و از طرفی نیز پیش بینی تخلیه فوری روغن از سیستم بسیار اهمیت دارد.
در موارد بیشمار شاهد این هستیم که خیلی از مشتریان برای تامین بویلر و دیگ روغنداغ به شرکت های ماشین ساز یا برخی شرکتها یا واحد های کارگاهی غیر فنی مراجعه می نمایندو درنتیجه پس از مدتی با مشکلاتی در خصوص کارکرد دیگ دچار می گردند
در مواردی مانند یکی از شرکت های شهر قم ، خرید بویلر و دیگ غیر استاندارد و غیر فنی سبب بروز آتش سوزی مهیب و خسارت میلیاردی و از کار افتادن خط تولید می گردد.
از مهمترین نکات در ایمنی دیگ روغن داغ ، توانایی شرکت سازنده در ارائه تجهیزات و مدار فرمان مناسب در جهت سیرکوله روغن و از طرف دیگر پیش بینی برخی موارد مهم و موثر مانند سوختگی احتمالی در اثر کک زدگی و رسوبات فیلم روغن در داخل بویلر روغن داغ می باشد.