بازرسی دوره ای جرثقیل های برجی

کليه جرثقيل ها مي بايست بمنظور آغاز بکار در کارگاه توسط يک شرکت معتبر و صلاحيت دار مورد آزمايش و تست قرار گرفته و پس از تائيد و دريافت گواهينامه سلامت، وارد کارگاه شوند.

بازرسي روزانه:

اپراتور جرثقيل بايد هر روز و در شروع کار روزانه جرثقيل را مورد بازديد کلي قرار داده و از سلامت آن مطمئن شود. اين بازديد بصورت بازديد چشمي بخش هاي مختلف جرثقيل صورت مي گيرد. تاورکرين پتن

بازديد هاي روزانه شامل موارد ذيل مي باشد:
1.کنترل هاي روزانه اي که بوسيله کتابچه راهنماي سازنده الزامي است.
2.کنترل نحوه استقرار سيم بکسل ها بر روي قرقره ها و درام از نظر اينکه از جايگاه خود خارج شده باشند.
3.کنترل چشمي تجهيزات الکتريکي بطوري که در معرض آلودگي بوسيله روغن، گريس، آب يا گردوغبار نباشند.
4.کنترل چشمي ميزان افت سطح روغن هاي روان کننده و خنک کننده.
5.کنترل سويچ هاي کنترل کننده، کليد هاي قطع کننده و نحوه عملکرد آنها در صورت بروز نقص احتمالي.
6.کنترل نشانگر اتوماتيک بار ايمن بمنظور اطمينان از عملکرد صحيح آن.
7.کنترل تناسب بين شعاع بار و وضعيت قرارگيري بازو در صورتي که از نشانگر بار ايمن اتوماتيک استفاده نمي شود.
8.کنترل عملکرد صحيح ملحقات بلند کننده بار.
9.کنترل فشار هوا در سيستم هاي پنوماتيک مانند ترمزها.
10.کنترل عملکرد صحيح چراغ ها ، برف پاکن شيشه جلو و آب پاش ها.
11.کنترل چشمي وضعيت چرخ ها و شرايط لاستيک هاي چرخ جرثقيل هاي متحرک چرخ دار.
12.بررسي عملکرد سيستم هاي کنترلي جرثقيل در حالت بدون بار.
13.کنترل عملکرد صحيح کليه ابزارهاي هشداردهي.
14.کنترل محل استقرار جرثقيل از نظر پاکيزگي و عاري بودن از ظروف روغن،لباس کهنه و مواد قابل اشتعال بمنظور جلوگيري از آتش سوزي.
15.کنترل مسير جابجايي جرثقيل از نظر وجود موانع.


بازرسي هفتگي:

در صورت استفاده مستمر از جرثقيل، علاوه بر کنترل هاي روزانه، مسئول ايمني پيمانکار با نظارت مدير HSE پروژه اقدام به تکميل فرم چک ليست بازرسي هفتگي جرثقيل به كد FO412 مي نمايد. چک ليست فوق پس از تکميل مي بايست به تائيد مدير HSE پروژه برسد.

موارد ذيل مي بايست در کنترل هفتگي جرثقيل مدنظر قرار گرفته و بازرسي شوند:
1.کنترل نشانگر اتوماتيک بار ايمن مطابق دستورالعمل هاي عملياتي.
2.بازرسي چشمي سيم بکسل ها از نظر تعداد رشته هاي شکسته شده، صاف شدن عاج ها، اعوجاج الياف بافته شده و خوردگي بيش از حد سطح سيم بکسل.
3.کنترل نواحي انتهايي سيم بکسل ها، مفاصل گردان، پين ها، خارها، ضامن ها و بوش ها.
4.بازرسي سازه جرثقيل از نظر آسيب هايي مانند خم شدن مهاربندي ها (( اعضاء مورب مهاري))، علايم ساييدگي غيرمعمول بر روي بازوهاي تلسکوپي، وجود ترک خوردگي در جوش ها، بريدگي در پيچ ها و مشاهده وضعيت نامناسب در اتصالات.
5.کنترل قلاب و ساير ملحقات بلند کننده بار، گيره هاي ايمني و مفاصل گردان از نظرآسيب ديدگي، ميزان آزادي حرکت و هرز شدگي و در صورت نياز قراردادن مهره بمنظور جلوگيري از جابجايي بيش از حد (که مي تواند نشانه اي از خوردگي باشد).
6.بررسي عملکرد کنترل کننده هاي جرثقيل.
7.در جرثقيل هاي هيدروليکي کنترل حرکات تدريجي قطعات هيدروليک.
8.کنترل عملکرد ترمزها و کلاج.
9.کنترل قفل هاي چرخشي در جرثقيل هاي گردان در صورتي که بر روي جرثقيل نصب شده است.
10.بررسي سيستم فرمان، ترمز پايي ، چراغ هاي راهنما، بوق، برف پاک کن و شيشه شوي در جرثقيل هاي کاميوني مي بايست صورت گيرد.


بازرسي هاي ويژه:

در مواردي که جرثقيل بطور منظم و مستمر مورد استفاده قرار نمي گيرد مي بايست کنترل هاي ذيل بر روي جرثقيل صورت گيرد.:
1.کنترل هايي که توسط سازنده براي اينگونه موارد پيشنهاد شده است.
2.کنترل کليه سيم بکسل هاي جرثقيل از نظر وجود علائم خوردگي و آسيب و اطمينان از روغن کاري مناسب آنها.
3.آزمايش اهرم هاي کنترلي بمنظور تائيد عملکرد مناسب آنها و در صورت نياز اطمينان از اينکه بطور صحيح روغن کاري شده اند.
4. آزمايش حرکت هاي جرثقيل در جهات مختلف بدون بار، در ابتدا هر حرکت بصورت مجزا و بعد با ترکيب دو يا چند حرکت و در نهايت ترکيب اين حرکات بطور همزمان صورت پذيرد. در انتها نيز آزمايش با بار بر روي جرثقيل تکرار گردد.
5.کنترل عملکرد صحيح تمام ابزارهاي ايمني جرثقيل مانند نشانگر اتوماتيک بار ايمن، نشانگر شعاع عمليات و ارتفاع.
6.کنترل شيلنگ ها و واشرها و ساير قطعاتي که ظاهر آنها مي تواند وضعيت جرثقيل را بازگو نمايد.


بازرسي ماهيانه جرثقيل:

بازرسي ماهيانه جرثقيل ها توسط يک فرد صلاحيت دار از واحد تعميرات و نگهداري و سرپرست HSE کارگاه/ مسئول ايمني پيمانکار با نظارت مدير HSE پروژه بوسيله فرم به کد FO411صورت خواهد گرفت. اين فرم نيز مي بايست به تائيد مدير HSE پروژه برسد.

در موارد ذيل ارائه گزارش نواقص و سوانح به واحد HSE کارگاه الزامي است:
1.هر نقصي که در کنترل هاي روزانه، هفتگي و ماهيانه تشخيص داده مي شود.
2.هر نقصي که در هر زمان ديگري تشخيص داده مي شود.
3.حوادث و سوانح جرثقيل حتي اگر جزئي باشد.
4.در صورت وارد شدن ضربه يا بارهاي ضربه اي به جرثقيل.
5.قبل از تعمير و تائيد دوباره سلامت جرثقيل توسط واحد صلاحيت دار، استفاده از جرثقيل به هر نحو اکيداً ممنوع مي باشد.
6.کليه مدارک بازرسي هاي هفتگي، ماهيانه، تعميرات و گواهينامه سلامت جرثقيل مي بايست در دفتر واحد HSE بايگاني و نگهداري شود.