بازرسی قبل از کار و بعد از اتمام کار تاور کرین

1- همچنين قبل از شروع به کار بايد مسير حرکت تاورکرين پتن را از نظر محکم بودن ريلها، عدم انحراف ريل ها، عدم وجود موانع، فرو رفتگي در مسير ريلها بازديد نمايد.
2- عملکرد سوئيچ هاي محدود کننده ارتفاع بار، آژير اضافه بار و ترمزها را تست کرده و از عملکرد آن اطمينان حاصل شود و همچنين آموزش هاي لازم را به اپراتور جرثقيل بدهد تا قبل از شروع به کارروزانه اقدامات فوق را انجام دهد همچنين موظف است که بعد از پايان کار اقدامات زير را انجام دهد.اپراتور جرثقيل بايد داراي گواهينامه اپراتوري تاور کرين بوده و آموزش هاي لازم را ديده باشد.
3- بعد از اتمام کار مطمئن شويد که بار از روي قلاب برداشته شده و قلاب را تا آخرين نقطه بالا بياوريد.
4- کالسکه را قفل کنيد و بوم کرين را در جهت چرخش آزاد بگذاريد به طوري که خود در جهت باد قرار خواهد گيرد.
5- درب و پنجره کابين فرمان را قفل کنيد و برق آن را قطع کنيد. برق تغذيه اصلي کرين را از پايين و تابلوي آن قطع کنيد که مسئول ايمني موظف به کنترل مسائل فوق و ثبت آن در چک ليست ايمني جرثقيل مي باشد