بازرسی قبل و بعد از کار با تاور کرین

قبل از تهيه ( خريد يا اجاره تاورکرين ) بايد از اصالت آن ( اصالت قطعات و تجهيزات ) اطمينان حاصل نمود.

هنگام نصب تاورکرين پتن بايد توصيه هاي فني و ايمني سازنده را رعايت کرده و همچنين مقررات نگهداري و تعميرات بازرسي توصيه شده را در طول زمان بهره برداري بايد به کار برد.
زماني که براي تاور ريل گذاشته مي شود بايد آن را تراز نموده و محکم به تراورس زيرين بسته شده باشد درانتهاي ريلها در هر دو زرف ريل موانعي مناسب نصب شود تا از بيرون رفتن اتفاقي يا اشتباهي دستگاه جلوگيري شود.
وزنه هاي تعادل بايد مطابق دستور العمل سازنده نصب شده باشد و به طور مرتب بازرسي شود. تاور هاي ثابت روي پايه بتوني نصب شده و به وسيله پيچ هاي نگهدارنده که در آن کار گذاشته شده است به طور محکم شاسي تاور توسط مهره ها به آن بسته شده باشد. دکل تاورهاي ثابت در صورتيکه مقدور باشد به ستون يا اسکلت يا بناي مطمئن بسته شود. کمربند بايد مطابق کاتالوگ دستگاه و دستورالعمل سازنده استفاده شود.
کليه نکات فوق توسط سرپرست ايمني کنترل و در چک ليست ايمني جرثقيل ثبت مي گردد. همچنين سرپرست ايمني و سرپرست فني کارگاه موظفند که کليه ادوات و تجهيزات جرثقيل را کنترل کرده و آن را در چک ليست ايمني جرثقيل ثبت نمايند.