بعضی از انواع جرثقیل برجی

جرثقيلهاي برجي ثابت مستقل
جرثقيلهاي برجي تلسکوپي
جرثقيلهاي برجي حائل دار ثابت
جرثقيلهاي برجي سيار
جرثقيلهاي بربالارونده
تاورکرين ها بسته به نوعشان مي تواند ثابت باشد يا متحرک قطعات و اجزاي متفاوتي دارند
با اين حال تاور کرين ها اجزا و قطعات پايه اي دارند که صرف نظر از نوع تاورکرين در همه مشترک است:
پايه بتني بزرگي که دکل به آن پيچ مي شود و حمايت کننده آن است.
دکل يا برج که ارتفاع تاورکرين را مشخص مي کند
واحد چرخنده شامل موتور و چرخ دنده که به تاورکرين اجازه چرخش در جهات مختلف را مي دهد.
بازوي افقي که وظيفه جا به جايي بار در شعاع مورد نظر را به عهده دارد
بازوي مکانيکي که تجهيزات برقي و موتور تاورکرين و وزنه هاي بتني تعادلي تاورکرين بر آن سوار مي شود
اتاق کابين يا کنترل کننده که راهبر تاورکرين از انجا به هدايت تاورکرين پتن مي پردازد. همچنين موتور حمال بار نيز در اين کابين قرار دارد.

تاورکرين ها داراي دو سوئيچ حد هستند که کنترل کننده وزن بار مي باشند و اجازه جا به جايي باري سنگين تر از ماکزيمم وزن تعريف شده تاور کرين را نمي دهند.
سوئيچ حداکثر بار که فشار وارده به کابل را اندازه گيري مي کند
سوئيچ بار لحظه اي که تناژ بار جا به جا شده در طول بازوي افقي را اندازه گيري مي کند
وجود اين دو سوئيچ و همچنين پايه و وزنه هاي بتني تضمين کننده ايمني تاورکرين هستند و شما را مطمئن مي سازد که تاور کرين سقوط نخواهد کرد .
ماکزيمم حد بار و ظرفيت تاورکرين از جمله مواردي است که به هنگام خريد يا فروش تاورکرين بايد مشخص باشد و در نظر گرفته شود.