تعریف پرده هوا

پرده هوا (Air Curtain) در حقيقت جرياني از هواست که دو منطقه سرد و گرم را از هم جدا مي کند. اين سيستم از فن قدرتمندي در سقف و مکنده اي در کف تشکيل شده. پرده هوا براي افزايش راندمان تجهيزات تهويه و کاهش هزينه هاي انرژي طراحي شده. افت انرژي از يک درب باز به شرايط زير بستگي دارد:

اختلاف فشار بيرون و درون
اختلاف دماي بيرون و داخل
جريان وزنده هوا به درب (باد)
پرده هوا

در مکان هايي که دستگاه تهويه نصب شده بايد ميزان هواي ورودي و خروجي را کنترل کرد تا اختلاف فشار را زماني که درب باز مي شود تعديل نمود.

هواي گرم و سبک داخل و هواي سرد و سنگين خارج توزيع فشاري مطابق با شکل b ايجاد مي کند. جريان هواي سرد از پايين درب وارد و هواي گرم از بالاي آن خارج مي گردد. از طرفي اختلاف دما نيز اين جريانات را وسعت مي بخشد. هنگامي که باد به درب مي وزد جرياني مطابق با شکل a رخ مي دهد. مجموع جريانات وارده به درب در شکل c آورده شده که با نصب پرده هوا مي توان اين جريانات را کاهش داد. پرده هوا از ورود اشياي

کارکرد پرده هوا ويرايش
همه پرده هاي هوا داراي فن بوده که جريان هواي فشرده را از بالاي درب مستقيما به پايين مي دمد. انرژي جنبشي در هوا مانند يک مانع عمل کرده و از نشت هوا ميان دو محيط با دما و فشار مختلف جلوگيري مي کند. تقريبا حدود 30% جريان هوا بايد به طور مستقيم به بيرون بدمد تا از نفوذ هوي سرد نشان داده شده در شکل c جلوگيري به عمل آيد. سرعت باد در کف بايد حدود 2 m/s باشد که به وسيله نگه داشتن يک دستمال کاغذي در زير درب اين مقدار تعيين مي شود. اين دستگاه به دو روش نصب مي گردد.
به صورت عمودي – در يک يا دو سمت مکان باز
به صورت افقي – در بالا يا پايين يا هر دو سمت مکان باز

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

لوازم خودرو