تعریف پرده هوا

پرده هوا (Air Curtain) در حقیقت جریانی از هواست که دو منطقه سرد و گرم را از هم جدا می کند. این سیستم از فن قدرتمندی در سقف و مکنده ای در کف تشکیل شده. پرده هوا برای افزایش راندمان تجهیزات تهویه و کاهش هزینه های انرژی طراحی شده. افت انرژی از یک درب باز به شرایط زیر بستگی دارد:

اختلاف فشار بیرون و درون
اختلاف دمای بیرون و داخل
جریان وزنده هوا به درب (باد)
پرده هوا

در مکان هایی که دستگاه تهویه نصب شده باید میزان هوای ورودی و خروجی را کنترل کرد تا اختلاف فشار را زمانی که درب باز می شود تعدیل نمود.

هوای گرم و سبک داخل و هوای سرد و سنگین خارج توزیع فشاری مطابق با شکل b ایجاد می کند. جریان هوای سرد از پایین درب وارد و هوای گرم از بالای آن خارج می گردد. از طرفی اختلاف دما نیز این جریانات را وسعت می بخشد. هنگامی که باد به درب می وزد جریانی مطابق با شکل a رخ می دهد. مجموع جریانات وارده به درب در شکل c آورده شده که با نصب پرده هوا می توان این جریانات را کاهش داد. پرده هوا از ورود اشیای

کارکرد پرده هوا ویرایش
همه پرده های هوا دارای فن بوده که جریان هوای فشرده را از بالای درب مستقیما به پایین می دمد. انرژی جنبشی در هوا مانند یک مانع عمل کرده و از نشت هوا میان دو محیط با دما و فشار مختلف جلوگیری می کند. تقریبا حدود 30% جریان هوا باید به طور مستقیم به بیرون بدمد تا از نفوذ هوی سرد نشان داده شده در شکل c جلوگیری به عمل آید. سرعت باد در کف باید حدود 2 m/s باشد که به وسیله نگه داشتن یک دستمال کاغذی در زیر درب این مقدار تعیین می شود. این دستگاه به دو روش نصب می گردد.
به صورت عمودی – در یک یا دو سمت مکان باز
به صورت افقی – در بالا یا پایین یا هر دو سمت مکان باز