جریان هوا و اختلاف فشار پتانسیلی

مقدار هواي مورد نياز در پرده هوا به متغير هاي بسياري وابسته است و محاسبه دقيق آن ممکن است بسيار سخت باشد. اما مقدار 2000 تا 5000 متر مکعب بر ساعت هوا براي هر متر مربع درب باز رايج مي باشد.
استحکام پرده هوا، ماکزيمم اختلاف فشار پتانسيلي است که مي تواند تحمل کند. مقاومت فشار پتانسيلي توليد شده توسط جريان هوا طبق رابطه زير بدست مي آيد:

Δp = 2.2 q2 sin(α) / b H3/4

که در اين رابطه
Δp: اختلاف فشار پتانسيلي روي ديوار بر حسب(Pa, N/m2 )
q: جريان هوا در خروجي نازل بر حسب(m3/s)،
α : زاويه جريان هوا (معمولا بين 20 تا30 درجه)
b : عمق تخليه نازل بر حسب(m) و
H: ارتفاع درب بر حسب (m) مي باشد.

و همچنين سرعت جريان هوا در نازل تخليه از رابطه زير حاصل مي شود:
V=Q/A
V: سرعت هوا (m/s)
Q: دبي حجمي (m3/s)
A : سطح عبوري (m2

مثال پرده هوا ويرايش
ارتفاع درب باز بر روي يک ديوار2.5 m ، عمق ورودي 1 m و زاويه ورودي جريان هوا 25 درجه و ميزان جريان هوا در نازل تخليه 8 m3/s مي باشد. ميزان نيروي مخالف يا نيروي باد چقدر است؟
Δp = 2.2 (8 m3/s)2 sin(25) / 1 (2.5 m)3/4 = 29.9 Pa 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

لوازم خودرو