جریان هوا و اختلاف فشار پتانسیلی

مقدار هوای مورد نیاز در پرده هوا به متغیر های بسیاری وابسته است و محاسبه دقیق آن ممکن است بسیار سخت باشد. اما مقدار 2000 تا 5000 متر مکعب بر ساعت هوا برای هر متر مربع درب باز رایج می باشد.
استحکام پرده هوا، ماکزیمم اختلاف فشار پتانسیلی است که می تواند تحمل کند. مقاومت فشار پتانسیلی تولید شده توسط جریان هوا طبق رابطه زیر بدست می آید:

Δp = 2.2 q2 sin(α) / b H3/4

که در این رابطه
Δp: اختلاف فشار پتانسیلی روی دیوار بر حسب(Pa, N/m2 )
q: جریان هوا در خروجی نازل بر حسب(m3/s)،
α : زاویه جریان هوا (معمولا بین 20 تا30 درجه)
b : عمق تخلیه نازل بر حسب(m) و
H: ارتفاع درب بر حسب (m) می باشد.

و همچنین سرعت جریان هوا در نازل تخلیه از رابطه زیر حاصل می شود:
V=Q/A
V: سرعت هوا (m/s)
Q: دبی حجمی (m3/s)
A : سطح عبوری (m2

مثال پرده هوا ویرایش
ارتفاع درب باز بر روی یک دیوار2.5 m ، عمق ورودی 1 m و زاویه ورودی جریان هوا 25 درجه و میزان جریان هوا در نازل تخلیه 8 m3/s می باشد. میزان نیروی مخالف یا نیروی باد چقدر است؟
Δp = 2.2 (8 m3/s)2 sin(25) / 1 (2.5 m)3/4 = 29.9 Pa