خصوصیات یک تاور کرین (tower crane) معمولی

براي تاورکرين پتن معمولي حداقل ارتفاع از 18 متر شروع و تا ارتفاع بالاتري بنا به نياز قابليت تنظيم ارتفاع را دارد.
_ حداکثر شعاع تحت پوشش 70 متر است.
_ حداکثر وزن قابل حمل 18 تن است.

نکته : بايد توجه داشت که اين حداکثر وزن بار قابل حمل در صورتي است که واگن برقي در بالاي دکل باشد نه در انتهاي بازوي تاور کرين
نکات ايمني که بعد از نصب و قبل از بهره برداري تاور کرين ها بايد به آنها توجه داشت:
از درستي عملکرد الکتروموتورها در سرعت ها و بارهاي مختلف اطمينان حاصل شود.
از دسترسي عملکرد ترمزها اطمينان حاصل شود.
تمامي اتصالات مکانيکي اعم از جوشها،پرچها،پيچ ها،پين ها و اشپل ها کنترل شوند.
تمامي ليميت سوييچ ها تنظيم شوند.
صحت عملکرد قطع کن اضطراري و بوق خطر کنترل شود.
تا حد امکان،جعبه هاي ليميت سوييچ ها براي جلوگيري از دستکاري احتمالي افراد متفرقه قفل زده شود.