سيستم گرمايش روغن داغ

ديگ روغن داغ يا اويل هيتر ، از حيث اصول كار دستگاهي است شبيه بويلر و ديگ بخار و بويلر و ديگ آبگرم ، كه سطوح تماس مورد نياز ، براي انتقال حرارت بين دو سيال مختلف كه يكي از آنها گازهاي داغ حاصل از احتراق سوخت در مشعل مي باشد را ايجاد مي نمايد
در سيستم يك ديگ روغن داغ ، گازهاي داغ حاصل از احتراق سوخت كه از دماي بالايي برخوردار مي باشند ، سيال بسيار گرم (گرما دهنده ) را تشكيل مي دهند و همچنين روغن حرارتي مخصوص كار در دماي بالا كه در داخل لوله كوئل شده در گردش مي باشد ، سيال سرد ( گرما گيرنده ) را تشكيل مي دهد و اين روغن دائماً در حال سيركوله مي باشد تا دماي مورد نياز را به مبدل هاي حرارتي قسمت اپراتور مصرفي انتقال دهد .
براي كاركرد صحيح سيستم گرمايش روغن ،همانطور كه در تصوير ذيل مشخص شده است وجود تجهيزات ذيل الزامي مي باشدكه مختصراً توضيح داده مي شود :

1-ديگ روغن داغ يا اويل هيتر:
ديگ روغن داغ يا بويلر روغن داغ دستگاهي است كه با ايجاد سطح حرارتي لازم براي تماس روغن در حال گردش با گازهاي داغ حاصل از احتراق سوخت مشعل ، سبب انتقال حرارت به سيال درگردش مي گردد .
*- اجزا ديگ روغن شامل : بدنه يا شل ، كوئل هاي لوله اي حلقوي ، و درب و سطوح ايزوله شده مي باشد يك ديگ روغن داغ مجهز به يك دستگاه مشعل متناسب با سوخت مصرفي بوده كه توسط تابلو فرمان كنترل مي گردد.

2-منبع انبساط سيستم روغن داغ :
اين تجهيزات جهت جبران انبساط حجمي روغن در سيستم گرمايش روغن داغ لحاظ مي گردد كه ظرفيت اين مخزن انبساط با توجه به نوع روغن مصرفي و با توجه به توصيه كارخانه توليد كننده روغن حرارتي ، حداقل در حدود 40 % از حجم كل روغن در نظر گرفته مي شود.

3-پمپ سيركولاتور سيستم روغن داغ :
جهت گردش روغن در ديگ روغن داغ و اپراتور يا مصرف كننده حرارتي ، از پمپ مخصوص كه توانايي كار در دماهاي بالا (تا 400 درجه) را دارد به عنوان پمپ سيركولاتور استفاده مي گردد كه اين پمپ با الكتروموتور متناسب با آن كوپله شده است .

4-مصرف كننده يا اپراتور:
روغن داغ سيركوله شده وارد كوئل ها و مبدل هاي حرارتي مخصوص مي گردد به نحوي كه امكان جذب و انتقال حرارت به مصرف كننده ميسر گردد وطراحي اين قسمت در سيستم هاي گرمايشي بسته به نوع كاربرد متفاوت خواهد بود.

5-مخزن ذخيره روغن و پمپ تغذيه:
براي تامين كسري روغن مورد نياز در سيستم گرمايش روغن داغ و همچنين تخليه روغن از مخزن ذخيره استفاده مي گردد كه ظرفيت مورد نياز اين مخزن با توجه به حجم روغن مورد نياز و پيش بيني تخليه اضطراري روغن ،توسط طراح يا سازنده سيستم پيشنهاد مي گردد.و پمپ تغذيه نيز براي پمپاژ روغن به سيستم از مخزن ذخيره مورد استفاده قرار مي گيرد

6-تجهيزات كنترل فشار و دما و جريان و جداكننده گاز از روغن:
اين تجهيزات به نحوي در سيستم طراحي مي گردند كه ايمني و كاركرد صحيح آنرا كنترل نمايند و بسته به نوع سيستم و حساسيت هاي ايمني خط روغن داغ توسط اجرا كننده سيستم گرمايشي يا طراح ماشين ساز لحاظ مي گردند.و جداكننده گاز نيز براي جلوگيري از اختلال در سيستم سيركوله روغن داغ و ايجاد صدمات به تجهيزات ، در مسير قرارداده مي شود.

7-تابلو برق يا پنل كنترل و فرمان:
اين قسمت جهت كنترل سيستم گردشي و كاركرد مشعل ديگ روغن داغ استفاده ،كه توسط سازنده ديگ ارائه مي گردد.