مزایای دیگ روغن داغ

1 - مدار یک ديگ روغن داغ میتواند در دمای بالاتر از 350 سانتي گراد ولی در فشار اتمسفر کارکند.
2 - يكي ديگر از امتياز هاي مهم در مدار گردشی یک ديگ روغن داغ ، سهولت تعیین و كنترل درجه حرارت دلخواه است .
3 -مزيت ديگر و با اهميت در مدار ديگ روغن داغ نسبت به ديگ بخار ، عدم نیاز به تجهیزات مورد نیاز برای بهینه سازی آب دیگ بخار مانند دستگاه سختی گیر و دی اریتور و غیره ، است
4- کندانس نشدن و عدم از دست دادن دما ، يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در بهره وري و از مزاياي ديگر سيستم ديگ روغن داغ نسبت به بخار است.
5- در سيستم ديگ روغن داغ ما بسيار كمتر ، شاهد مشكلات ناشي از خطر خوردگی و خطر خسارتهای مربوط به رسوب زدایی مي باشيم (اگر دستورالعمل هاي فني رعايت گردند به ندرت اتفاق مي افتند ).
6- در استفاده از سيستم ديگ روغن داغ ما هزینه های پایین تري در خصوص تعمیرات و نگهداری پرداخت خواهيم نمود.
7 - در سيستم ديگ روغن داغ ما شاهد كار كرد آرام (بدون ایجاد سر و صدا) هستیم .
8 - و در نهايت يكي ديگر از مزاياي مهم استفاده از سيستم ديگ روغن داغ ، کارکرد آسان و عدم نیاز به تجهیزاتی مانند تله بخار و غیره است.