نحوه ی عملکرد تاور کرین

همانطور که گفته شد تمام تاور کرين ها (جرثقيل برجي) شامل قسمت هاي پايه اي شبيه هم هستند.
پايه آن يک صفحه بتني بزرگ است که جرثقيل را پشتيباني مي کند.
ارتباط پايه اي دکل همان است که به جرثقيل اجازه مي دهد تا ارتفاع بگيرد.
بالاي اين دکل يک واحد چرخشي ضميمه مي شود ( چرخ دنده و موتور) که اجازه چرخش را به جرثقيل مي دهد

بالاي واحد چرخشي سه قسمت وجود دارد :
شاخه بزرگ افقي ( يا بازوي کاري) : قسمتي از جرثقيل است که بار و فشار را جابجا و تحمل مي کند .
بازوي افقي کوچکتر : قسمتي است که شامل موتور جرثقيل و قسمت هاي الکترونيکي به اضافه وزنه هاي تعادلي بتني مي شود.
اتاقک کنترل کننده : بازوي مکانيکي ماشين شامل موتوري است که بار و فشار را جابجا مي کند و راننده به وسيله کنترل الکترونيکي جرثقيل را کنترل مي کند. تاورکرين پتن