چگونه تاور کرین را به محل مورد نظر منتقل می کنند؟

قطعات مختلف تاورکرين بوسيله کشنده 10 تا 12 چرخه به محل مورد استفاده حمل مي شود.
در ابتدا بوسيله يک تاورکرين متحرک دکل 12 متري که از دو قسمت برج و چرخدنده متحرک تشکيل شده بر روي پايه بتني قرار داده مي شود.سپس بازوي تاورکرين و ماشين آلات در قسمت مربوطه مونتاژ ميشود.
بعد از آن تاورکرين متحرک، قسمت ها و اعضاي افقي را در قسمت هاي از پيش تهيه شده قرار مي دهد . و در انتها وزنه تعادلي تاورکرين نصب مي شود.
براي رسيدن به حداکثر ارتفاع از يک قاب صعودکننده يا در اصلاح تلسکوپي که بين واحد چرخان و بازوي تاورکرين پتن (تير) قرار مي گيرد، استفاده مي شود.
براي حفظ تعادل يک وزنه در قسمت دهانه بال کوتاه تاورکرين قرار داده ميشود.
واحد چرخان از بالاي تير تاورکرين جدا مي شود و پيستون هيدروليکي بزرگي واحد چرخان را به اندازه 6 متر بالاتر مي برد.
سپس 6 متر ديگر در بالاي شکافي که بوسيله قاب صعودکننده ايجاد شده است، به ارتفاع تاورکرين افزوده مي شود.