ايمني جرثقيل ها

انواع جرثقيل ها جرثقيل تلسكوپي جرثقيل سقفي جرثقيل دروازه اي جرثقيل بوم خشك جرثقيل شاقولي تاور کرين در زمان نصب بايستي پيش بيني هاي لازم به عمل آيد که در زمان پياده نمودن آن فضا و محل کافي باقي مانده باشد به طوري که قطعات آن را بتوان به آساني و بدون آنکه براي تأسيسات شده خطري ايجاد کند پياده نمود. هنگام نصب تاورکرين توصيه هاي فني و ايمني سازنده را رعايت کرده همچنين مقررات نگهداري و تعميرات بازرسي توصيه شده را در طول زمان بهره برداري بايد به کار برد. زماني که براي تاور ريل گذاشته مي شود بايد آن را تراز نموده و محکم به تراورس زيرين بسته شده باشد انتهاي ريلها در هر دو ريل موانعي مناسب نصب شود تا از بيرون رفتن اتفاقي يا استباهي دستگاه جلوگيري کند. وزنه هاي تعادل بايد مطابق دستور العمل سازنده نصب شده باشد و به طور مرتب بازرسي شود. تاروهاي ثابت مستلزم پايه بتوني است و به وسيله پيچ هاي نگهدارنده که در آن کار گذاشته شده است به طور محکم شاسي تاور توسط مهره ها به آن بسته شده باشد. دکل تاورهاي ثابت در صورتيکه مقدور باشد به ستون يا اسکلت يا بناي مطمئن بسته شود. کليه نکات فوق توسط سرپرست ايمني کنترل و در چک ليست ايمني جرثقيل ثبت مي گردد. همچنين سرپرست ايمني و سرپرست فني کارگاه موظفند که کليه ادوات و تجهيزات جرثقيل را کنترل کرده و آن را در چک ليست ايمني جرثقيل ثبت نمايند. بازرسي قبل از کار 1- همچنين قبل از شروع به کار بايد مسير حرکت تاورکرين پتن را از نظر محکم بودن بسترهاي ريل، عدم انحراف ريل ها، عدم وجود موانع، فرو رفتگي در مسير ريلها بازديد نمايد. 2- عملکرد سوئيچ هاي محدود کننده ارتفاع بار، آژير اضافه بار و ترمزها را تست کند و از عملکرد آن اطمينان حاصل کند و همچنين آموزش هاي لازم را به اپراتور جرثقيل بدهد تا قبل از شروع به کارروزانه اقدامات فوق را انجام دهد همچنين موظف است که بعد از پايان کار اقدامات زير را انجام دهد. 3- مطمئن شويد که بار از روي قلاب برداشته شده و قلاب را تا آخرين نقطه بالا بياوريد. 4- ارابه را روي قفل کنيد و بوم کرين را در جهت چرخش آزاد بگذاريد به طوري که خود در جهت باد قرار خواهد گرفت. 5- درب و پنجره کابين فرمان را قفل کنيد و برق آن را قطع کنيد. برق تغذيه اصلي کرين را از پايين و تابلوي آن قطع کنيد که مسئول ايمني موظف به کنترل مسائل فوق و ثبت آن در چک ليست ايمني جرثقيل مي باشد ميزان ظرفيت بارمجاز swl:safe working loadSWL براي بدست آوردن (load test) §آزمون استاتيک: در اين روش براي جرثقيل ،ابتدا يک باربا وزن مشخص که معمولا از قبل آماده شده و وزن آن نيز معين است توسط دستگاه بلند ميشود .